JaS KLIMA

JaS KLIMA s. r. o.

Revize úniků chladiv

J&S KLIMA JE CERTIFIKOVANÝM SUBJEKTEM PRO REVIZI A ÚNIK CHLADIVKe stažení

Stáhnout soubor Průvodce regulací F-Plynů 2014 Průvodce regulací F-Plynů 2014 0.8 MB Stáhnout Zobrazit

Kontrola těsnosti a systémy detekce úniků


Články 4 a 5
Jakých zařízení se kontroly těsnosti týkají?

 • Stacionární chladicí zařízení
 • Stacionární klimatizační zařízení
 • Stacionární tepelná čerpadla
 • Nově! Chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů

Pozor článek 2, odst. 23 definuje “stacionární” jako “obvykle se nepřesouvající během provozu a zahrnující přenosná pokojová klimatizační zařízení”. Přenosná pokojová klimatizační zařízení jsou zde zahrnuta nově!

Definice chladírenských nákladních vozidel (čl. 2 odst. 26): “motorové vozidlo s hmotností nad 3,5 tuny, které je navrženo a zkonstruováno primárně pro přepravu zboží a které je vybaveno chladicí jednotkou“. Definice chladírenských přívěsů (čl. 2 odst. 27): “vozidlo, které je navrženo a zkonstruováno k vlečení za nákladním vozidlem nebo tahačem primárně k přepravě zboží a které je vybaveno chladicí jednotkou”.

Kontroly těsnosti výše zmíněných zařízení mohou provádět pouze certifikované osoby!

Kontroly těsnosti se NEMUSEJÍ provádět na hermeticky uzavřených zařízeních obsahujících méně než 10 tun CO2-eq! Podobně to bylo v N. 842 u hermeticky uzavřených zařízení s obsahem chladiva menším než 6 kg.

Kontroly těsnosti založené na množství látky vyjádřené v ekvivalentu CO2 (dále jen CO2-eq)

N. 517/2014 mění systém limitů kontrol těsnosti z kilogramů na limity vyjádřené ekvivalentem CO2.
Článek 2, odst. 7 ho definuje takto: ”množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování”.

Změna limitů:

 • 3kg → 5 tun CO2-eq
 • 30kg → 50 tun CO2-eq
 • 300kg → 500 tun CO2-eq

V praxi to znamená, že limity pro kontroly těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a také na GWP chladiva jež je v zařízení obsaženo. Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv.

Vzorec pro výpočet CO2-eq: CO2-eq= m(látky x) x GWP(látky X).

Pozor! Toto opatření se nevztahuje na chladivo R22 a jiné regulované látky, protože se řídí Nařízením (ES) č. 1005/2009.

Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv.

POZOR! – pro zařízení s obsahem FP min. 3 kg se začnou používat přepočty nové limity dle CO2-eq od 1. ledna 2015.

POZOR! – požadavky na kontrolu těsnosti se nevztahují do 31. rosince 2016 na zařízení, která obsahují méně než 3 kg FP. Od 1. ledna 2017 se však také u těchto zařízení bude postupovat podle množství FP v náplni zařízení vyjádřených v CO2-eq, a proto se bude nově povinnost kontroly těsnosti vztahovat také na zařízení, která obsahují méně než 3kg FP!Na zařízení obsahující méně než 3 kg chladiva se budou případné kontroly těsnosti vztahovat až od 1. 1. 2017 a to pouze v případě, že jejich ekvivalent CO2 bude minimálně 5 tun (všechna červeně označená chladiva v tabulce).PŘÍKLAD: u zařízení, které obsahuje 2 kg chladiva R404, nebude nutné do 31. 12. 2016 provádět pravidelné kontroly těsnosti.
Od 1. 1. 2017 se ale kontroly provádět budou, protože po převodu na CO2-eq je hmotnost jeho náplně rovna 7,844 tun CO2-eq povinnost kontroly jednou za 12 měsíců.U zařízení, která obsahují více jak 3 kg FP, se systém limitů změní a ekvivalent CO2 se bude používat již od 1. 1. 2015 a u zařízení, kde po přepočtu bude ekvivalent CO2 nižší než 5 tun se pravidelné kontroly těsnosti nebudou muset provádět!PŘÍKLAD: u zařízení s obsahem 3,2 kg R134a se budou pravidelné kontroly těsnosti provádět do 31. 12. 2014.
Od 1. 1. 2015 už na tomto zařízení nebude nutné kontroly provádět vůbec, protože jeho ekvivalent CO2 bude menší než 5 tun.U všech zařízení, která obsahují minimálně 3 kg chladiva, se začne přepočet na ekvivalent CO2 používat již od 1. 1. 2015 a u mnohých se může změnit interval provádění pravidelných kontrol těsnosti.PŘÍKLAD: u zařízení s obsahem 25 kg R404A se do 31. 12. 2014 prováděla kontrola těsnosti 1x za 12 měsíců. Od 1. 1. 2015 to bude již ale 1x za 6 měsíců, protože ekvivalent CO2 pro 25 kg R404A je 98,05 tun.Četnost kontrol těsnosti


Četnost kontrol zůstává stejná jako doposud. Nově platí opatření, že se systémem detekce úniků se kontrola zařízení sobsahem FP nejméně 5 tun CO2-eq prodlužuje ze 12 měsíců na 1x za 24 měsíců – viz tabulka níže:

Doporučení: servisní firmy by měly neprodleně informovat provozovatele zařízení o změnách v systému pravidelných kontrol těsnosti od 1. 1. 2015 a upozornit provozovatele zařízení s obsahem

1)Od 1. Ledna 2015 je u těchto zařízení povinné instalovat automatický systém detekce úniků chladiva s vysokým GWP, že od 1. ledna 2017 může být nutné na těchto zařízeních provádět kontroly těsnosti, i když to dříve nutné nebylo!


Systémy detekce úniků


Provozovatelé zařízení obsahujícího fluorované skleníkové plyny v množství 500 tun ekvivalentu CO2 nebo větším zajistí, aby toto zařízení bylo vybaveno systémem detekce úniků, které na jakýkoli únik upozorní provozovatele nebo společnost zajišťující servis. Článek 2, §29 definuje systém detekce úniků takto: “kalibrované mechanické, elektrické nebo elektronické zařízení pro jišťování úniků fluorovaných skleníkových plynů, které provozovatele při zjištění úniku varuje”.

Systémy detekce úniků musí být kontrolovány každých 12 měsíců.

Následující tabulka ukazuje limity pro povinnost systém detekce úniku zavést:

Červeně jsou označená chladiva u kterých při převodu na CO2-eq klesne dosud používaná hranice v kg.

POZOR!!! Článek 5 se od 1. ledna 2015 vztahuje na všechna zařízení, jejichž náplň obsahuje F-plyny v množství 500 t CO2 eq a větším. V praxi to znamená, že se budou muset systémy detekce úniků zpětně instalovat i u zařízení, u kterých to doposud nebylo dle N. 842/2006 nutné.


III - Vedení záznamů


Článek 6
Provozovatelé zařízení, u kterých se musí provádět kontroly těsnosti jsou povinni vest záznamy. Tato povinnost byla již v N. 842/2006, ale nově přibylo několik opatření. Záznamy musí být vedené zvlášť pro každé zařízení. Podobu záznamů v ČR upravuje zákon č. 73/2012 a vyhláška 257/2012, které po 1. 1. 2015 zůstávají v platnosti beze změny = mohou se dále používat stávající evidenční knihy, ačkoliv ty jsou primárně povinné pro zařízení s obsahem regulovaných látek !!! Ke změnám může dojít s nutnou novelizací zákona a vyhlášky (cca rok 2016/2017).

Zaznamenávané informace:

 • Množství a typ instalovaných FP
 • Množství doplňovaných FP – musí být specifikováno z jakého důvodu (instalace, údržba a servis, nebo důsledek úniku).
 • Nově! Uvádí se, jestli f-plyny obsažené v zařízení jsou regenerované, nebo recyklované. Jestliže ano, tak se musí též zaznamenat údaje o společnosti (jméno, adresa a případně číslo certifikátu), která provedla recyklaci nebo regeneraci.
 • Množství znovuzískaných FP.
 • Údaje o certifikovaných osobách.
 • Datumy a výsledky kontrol těsnosti
 • Nově! V případě vyřazení zařízení z provozu se musí zaznamenat opatření provedená ke znovuzískání a zlikvidování chladiva.


Kdo záznamy uchovává a jak dlouho?

Pokud neexistuje národní databáze (např. elektronické záznamy):
- Musí provozovatel uchovávat záznamy po dobu pěti let
- Nově! budou muset servisní firmy uchovávat kopie záznamů po dobu pěti let

Konkrétní forma není stanovena, proto je přijatelná např. kopie záznamů pořízená fotoaparátem mobilního telefonu a poté vytisknutá a uchovaná v papírové podobě. Důležité je v takovém případě uchovat společně s kopi záznamu také kopii strany záznamu, kde jsou uvedeny identifikační údaje o zařízení.

Evropská Komise vydala prováděcí předpis k formátu a způsobu vedení záznamů (2015).

JaS KLIMA s. r. o.
Hlízov 195
285 32 Hlízov | Kutná Hora
e-mail: jasklima@jasklima.cz
Mobil: +420 602 175 890, +420 777 726 072

Naše služby nabízíme po celé České republice, nejvíce však v regionu Kolín, Kutná Hora, Čáslav, NymburkSledujte náš Facebook:
Sledujte nás na FacebookuCertifikát DAIKIN
Certifikát DAIKIN

Certifikát DAIKIN

Certifikát DAIKIN

Certifikát Therma V LGCertifikát Therma V LG

Certifikát revize

Certifikát revize

Certifikát Gree

Certifikát RAC & CAC & Multi VDoporučená firma - JaS KLIMA s. r. o. Kutná Hora